2začlenění činností podle požárního nebezpečí dle § 4 zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.)

zpracování dokumentace dle § 27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci )

školení

Ceny za konkrétní činnosti a poskytované služby jsou stanoveny individuálně v návaznosti na velkost firmy, možná rizika a míru požárního nebezpečí